Page 5 - Haiku - The Smart Ceiling Fan of the Future - Big Ass Fans
P. 5

Điều
khiển
     Thoải
mái     Tiết
kiệm    Hẹn
giờ
bật/tắt   Cảm
biến
nhiệt,
  Kiểm
soát
bằng

     linh
hoạt     và
tiện
nghi   điện
quanh
năm    quạt
đèn    chuyển
động,
độ
ẩm   giọng
nói


    SỰ
QUAN
TÂM
CỦA
CHÚNG
TÔI
ĐỐI
VỚI
HIỆU
QUẢ
NĂNG
LƯỢNG    Không
có
nhà
sản
xuất
quạt
nào
có
chiều
dài
lớn
hơn
để
tạo

    ra
các
sản
phẩm
tiết
kiệm
năng
lượng
như
Big
Ass
Fans®.

    Đó
là
lý
do
tại
sao
các
doanh
nghiệp
trên
toàn
thế
giới
trong
 Với
chế
độ
Haiku
Fan
Eco
mang
lại
hiệu
quả
hàng
đầu
thế

    đó
 có
 Fortune
 500(*)
 sử
 dụng
 quạt
 của
 chúng
 tôi
 để
 cắt
 giới
nhờ
sự
tiện
lợi
của
thiết
bị
di
động.
Với
ứng
dụng
di

    giảm
tới
30%
chi
phí
tiền
điện
làm
mát
và
sưởi
ấm
mùa
đông
 động
của
Haiku,
Fan
Eco
mang
đến
khả
năng
tiết
kiệm
năng

    và
lý
do
tại
sao
các
nhà
thiết
kế
tin
tưởng
vào
các
mẫu
được
 lượng
chưa
từng
có
với
luồng
không
khí
làm
mát
hài
hòa
và

    xếp
hạng
ENERGY
STAR®
của
chúng
tôi
để
đáp
ứng
nhu
cầu
 hoàn
hảo
chức
năng
tự
động.
    ngày
 càng
 tăng
 về
 các
 dự
 án
 bền
 vững
 được
 chứng
 nhận

    LEED(*).

        Quạt
trần
công
nghệ
thông
minh         TIẾT
KIỆM
ĐIỆN
NHẤT
TỪ
HOA
KỲ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10